przychodnia kalisz

Warto wiedzieć

1.Prosimy zgłaszać się do rejestracji przed wizytą

u lekarza z ważną legitymacją ubezpieczeniową

lub innym dowodem ubezpieczenia.

(do zwolnień lekarskich wymagany jest NIP zakładu

pracy i NIP osobisty, lub numer paszportu).

 

2.Prosimy o przynoszenie do lekarza kart

konsultacyjnych od specjalistów, kart konsultacyjnych

z dyżurów szpitalnych, oraz kserokopii

wypisów ze szpitala lub senatorium oraz wyników

zleconych badań laboratoryjnych i obrazowych.

 

3.Prosimy pacjentów deklarujących się do naszej Przychodni

o dostarczenie dokumentacji z poprzedniej placówki

(szczególnie w przypadku przewlekłych schorzeń).

 

4.Przedstawiamy zasady postępowania lekarzy

którzy świadczą usługi medyczne w ramach

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Zasady postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów o

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

1.Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy lekarz udzielający świadczeń w ramach

umowy podpisanej z NFZ.

 

2.Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego  zobowiązany jest do posługiwania się w procesie

prowadzonego przez siebie leczenia i diagnozowania formularzami, których merytoryczną

zawartość określa NFZ, o ile wynikają one z odrębnych przepisów.

 

3.Lekarz POZ kierujący pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany

jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z

rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną umożliwiających

potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

 

4.Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący pacjenta w poradni specjalistycznej i

szpitalu zobowiązany jest, do pisemnego informowania lekarza POZ, do którego

zadeklarowany jest świadczeniobiorca o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu,

ordynowanych lekach, w tym czasookresu ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych

wizytach kontrolnych.

 

5.Lekarz POZ ordynuje leki dla pacjenta w sytuacji opisanej w p. 4 (konieczność

stałego przyjmowania leków w schorzeniach przewlekłych), jeżeli w dokumentacji medycznej

przez niego prowadzonej znajduje się informacja, której zakres opisany jest e p.4

pochodząca od lekarza realizującego świadczenia w ramach umowy o udzielanie świadczeń

zdrowotnych zawartej z NFZ.

 

6.W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania

badań kontrolnych, pozostajacych w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te

badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania lekarz specjalist, Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego

świadczeniobiorca ma prawo zgłosić się bez skierowania.

 

7.W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia

szpitalnego, lekarz specjalista dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie z

rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające

potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

 

8.W przypadku kierowania pacjenta  z jednej poradni specjalistycznej do innej, jako

badania wstępne przekazywane są wyniki badań wykonane w poradni kierującej oraz inne

badania diagnostyczne będące w posiadaniu pacjenta a wykonane przez lekarza POZ,

umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania.


9.W przypadku zakwalifikowania pacjenta na oddział szpitalny, a w szczególności do planowanego

leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie

szpitala.

 

10.Wczasie trwania hospitalizacji świadczeniobiorcy, lekarz POZ nie może wystawiać mu zleceń

na środki pomocnicze i ortopedyczne (zwłaszcza pieluchomajtki,pieluchy anatomiczne itp.)

oraz ordynować leków

 

11.Szpital zapewnia pacjentowi leki związane z przebiegiem hospitalizacji, których

zażywanie wynika z przyczyny hospitalizacji jak rówież inne niezbędne pacjentowi.

 

12. Pacjent po zakończeniu hospitalizacji (także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym)

powinien zostać zaopatrzony stosownie do zaistniałej sytuacji w następujące dokumenty:

skierowania do lekarzy specjalistów, informację dla lekarza POZ, recepty, zwolnienie

lekarskie oraz wyniki badań diagnostycznych wykonanych w toku leczenia.


13.Każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie prowadzonego leczenia w przypadkach

medycznie uzasadnionych orzeka o czasowej niezdolności do pracy- wystawia zwolnienie lekarskie.

 

 

 

 

Czy chcecie państwo aby rejestracja do lekarzy odbywała się na wyznaczoną godzinę?

tak
nie
nie wiem
opieka zdrowotna stawiszyn nasza przychodnia

Dane kontaktowe

NZOZ "Vita-Med" Przychodnia dla dzieci i dorosłych
ul.  Łódzka 32A
62-800 Kalisz

Telefon:

+4862 757-3319
  +4862 757-5274

E-mail: przychodnia@vita-medkalisz.pl

 

Realizacja serwisu www
https://www.eniteo.pl