przychodnia kalisz

Informacje prawne

Dokumenty/ dowody ubezpieczenia

Dokumentem/ dowodem ubezpieczenia jest dokument potwierdzający prawo do świadczeń

opieki zdrowotnej.

 

Do czasu wydania ubezpieczonemu Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, dokumentem

potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ jest każdy dowód potwierdzający opłacenie

składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jest nim:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

- druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS

RMUA wydany przez pracodawcę

- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy

- legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

- druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na

ubezpieczenie zdrowotne

dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

- zaświadczenie lub legitymacja wydane przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki

zdrowotnej za ostatni kwartał

dla emerytów i rencistów:

- legitymacja emeryta / rencisty

- zaświadczenie z ZUS lub KRUS

- aktualny odcinek emerytury lub renty

dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:

- umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia

zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej

dla członka rodziny ubezpieczonego:

- dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia członka

rodziny (np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA)

- legitymacja rodzinna z aktualną datą i pieczatką zakładu pracy

- aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę

dla uczniów i studentów:

- dokumenty jak dla innych członków rodziny oraz aktualna legitymacja uczniowska lub studencka

dla nieubezpieczonych, spełniających określone kryteria dochodowe:

- decyzja wójta / burmistrza/ prezydenta gminy, ważna do 90 dni od daty wskazanej w decyzji

dla osób ubezpieczonych w innych krajach UE, uprawnionych do świadczeń na

podstawie przepisów o koordynacji:

- poświadczenie wydane przez NFZ - w przypadku zamieszkiwania na terenie RP

- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) lub certyfikat tymczasowo

zastępujący kartę, wydane przez inny niż Polska kraj członkowski UE/ EOG.

 

WAŻNOŚĆ PRAWA DO ŚWIADCZEŃ

Okazanie dowodu ubezpieczenia

Prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych przysługuje za okazaniem

aktualnego dowodu ubezpieczenia, to jest dokumentu potwierdzającego prawo do uzyskania

świadczenia.

Prawo to ważne jest w miesiącu, za który opłacona została składka plus następne 30 dni.

W szczególnych przypadkach okes ważności prawa do świadczeń wskazany jest w dokumencie.

 

W stanie nagłym dokument może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później niź w

terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal

przebywa w szpitalu. Jeżeli przedstawienie dowodu ubezpieczenia w tym terminie nie jest

możliwe, dokument ten może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Nieprzedstawienie dowodu ubezpieczenia w terminie, skutkuje obciążeniem pacjenta kosztami

udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Pacjent może wystąpić do świadczeniodawcy o zwrot

kosztów, jeśli przedstawi dokument ubezpieczenia ważny w okresie, gdy udzielano mu

świadczeń, za które zapłacił.

 

Osoby ubezpieczone i członkowie ich rodzin

W przypadku osób ubezpieczonych i zgłoszonych do ubezpieczenia członków ich rodzin, prawo

do świadczeń zdrowotnych wygasa

- po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego (np. w wyniku

rozwiązania umowy o pracę, rozpoczęcia urlopu bezpłatnego, zaprzestania prowadzenia działalności

gospodarczej lub jej zawieszenia zgodnie z obowiazującymi przepisami, zaprzestania pobierania

renty, wyrejestrowania z urzędu pracy) lub rozwiązania zawartej z Oddziałem NFZ umowy

dobrowolnego ubezpieczenia;

- po upływie 90 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ w zwiazku z

zawieszeniem prawa do renty socjalnej (art. 72 ust.2).

 

Uczniowie i studenci

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą,

wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów (9art. 67).


Informacja o udzielaniu świadczeń medycznych osobom niepełnoletnim

Pacjenci do 18 roku życia mogą skorzystać z porad lekarskich, badań diagnostycznych i pobrania

krwi, jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

Jeśli dziecko jest pod opieką opiekuna faktycznego, jest on zobowiązany do okazania pisemnego

upoważnienia przedstawiciela ustawowego.

W sytuacjach nagłych i wyjątkowych Pacjenci, którzy ukonczyli 16 lat, ale nie ukończyli 18 roku

życia, mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej, bez obecności przedstawiciela ustawowego lub

opiekuna faktycznego. 

Czy chcecie państwo aby rejestracja do lekarzy odbywała się na wyznaczoną godzinę?

tak
nie
nie wiem
opieka zdrowotna stawiszyn nasza przychodnia

Dane kontaktowe

NZOZ "Vita-Med" Przychodnia dla dzieci i dorosłych
ul.  Łódzka 32A
62-800 Kalisz

Telefon:

+4862 757-3319
  +4862 757-5274

E-mail: przychodnia@vita-medkalisz.pl

 

Realizacja serwisu www
https://www.eniteo.pl